maekyu1.jpg

​受取期間 :翌月10日~末日
受取可能額:報酬の50%

※提携事務所所属ライバーの方はご利用いただけません。

maekyu2.jpg

🔽 ​詳しい説明はこちら 🔽

🔽 前給申込みはこちら 🔽